Politika privatnosti i podaci DPO-a (Lica za zaštitu podataka o ličnosti)

Sva pitanja koja se tiču obrade vaših podataka o ličnosti možete da uputite našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka o ličnosti, Kšištofu Đemjanu (Krzysztof Dziemian), na sledeću adresu: rodo@ecowater.pl
Ova Politika privatnosti određuje pravila obrade i zaštite ličnih podataka koje pružaju korisnici u vezi sa njihovim korišćenjem usluga koje nudi veb-sajt www.aquahome-info.rs (u daljnjem tekstu: Servis).
Administrator podataka o ličnosti koji se nalaze na veb-sajtu je: EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. sa sedištem u Poznanju (61-013), ul. Bałtycka 6, tel. 61/8743780, info@ecowater.pl
Radi zaštite ličnih podataka, ALP postupa u skladu sa internim postupcima i preporukama, u skladu sa relevantnim pravnim aktima s područja zaštite ličnih podataka, a posebno Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine. o zaštiti ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kao i o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ.
EcoWater Systems Poland ne prodaje trećim stranama nikakve prikupljene podatke o ličnosti u bilo koju svrhu bez vašeg izričitog pristanka.
ALP (Administrator ličnih podataka) vodi posebnu brigu o zaštiti interesa subjekata podataka, a posebno obezbeđuje da lični podaci budu:

obrađeni u skladu sa zakonom;

prikupljeni u određene, zakonite svrhe i da ne podležu daljoj obradi koja nije u skladu s tim svrhama;

činjenično tačni i adekvatni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

uskladišteni u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.
ALP obavlja funkcije dobijanja podataka o korisnicima i njihovom ponašanju na sledeći način:
prikupljanjem „kolačića“.
Tokom prve posete veb-sajtu, korisnik je obavešten o upotrebi kolačića. Kolačići neophodni za funkcionisanje veb-sajta mogu da se menjaju promenom podešavanja pregledeča, međutim, treba da imate na umu da promena podešavanja može da uzrokuje nepravilan rad veb-sajta. Više informacija o kolačićima možete da nađete u kartici „Pomoć“ u meniju veb-pregledača korisnika. Korisnici koji nakon čitanja sadržaja dostupnog na veb-sajtu ne žele da kolačići ostaju u veb-pregledaču uređaja, treba da ih izbrišu iz svog pregledača nakon posete veb-sajtu. Veb-sajt koristi sledeće vrste „kolačića“:

konfiguracijske datoteke, koje su ključne za osnovnu funkcionalnost veb-sajta.
Primaoci ličnih podataka mogu da budu tela, institucije i subjekti ovlašćeni u skladu sa zakonom, kao i subjekti koji pružaju usluge ALP (npr. pravne, informatičke, marketinške, računovodstvene usluge, kao i drugi subjekti uključeni u ostvarivanje naručene usluge.
Korisnik veb-sajta može da pregleda svoje podatke koje obrađuje ALP. Korisnik takođe ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove podatke, prenese ih, zahteva njihovo uklanjanje i ograniči ili zaustavi obradu svojih ličnih podataka. Korisnik takođe može da u bilo kom trenutku zahteva brisanje svojih ličnih podataka sa veb-sajta. Kako bi korisnik Veb-sajta ostvario svoja gore navedena prava, treba da kontaktira ALP putem e-pošte, koristeći istu adresu e-pošte koju je naveo na Veb-sajtu. Svaki korisnik veb-sajta može da podnese žalbu Kancelariji za zaštitu ličnih podataka. Veb-sajt može da sadrži linkove na druge veb-sajtove koji deluju nezavisno od Veb-sajta i ne nadziru se ni na koji način. Ti veb-sajtovi mogu imati sopstvenu politiku privatnosti i pravilnike koje preporučujemo da pažljivo pročitate. ALP zadržava pravo izmene politike privatnosti veb-sajta, što može biti uzrokovano razvojem internetske tehnologije, mogućim izmenama zakona u području zaštite ličnih podataka i razvojem veb-sajta. O svim izmenama obavestićemo korisnike na vidljiv i razumljiv način.